Spoločenstvám vlastníkov bytov ponúkame vybavenie úveru zo ŠFRB

Spoločenstvám vlastníkov bytov ponúkame vybavenie úveru zo ŠFRB

Spoločenstvám vlastníkov bytov ponúkame vybavenie úveru zo ŠFRB

Ponúkame SVB odo dňa 1. 12. 2015 vybavenie úveru zo ŠFRB.

Firma BARYT s.r.o. pre vás zabezpečí zo Štátneho fondu rozvoja bývania úver  podľa § 6 ods. 1 písm. c zákona č. 150/2013 Z. z.

Zabezpečíme vybavenie úveru pre modernizáciu, alebo rekonštrukciu výťahov v obytnom dome.

Obnovy bytového domu sa riešia samostatne, alebo spoločne v kombináciách:

Rekonštrukcia, modernizácia výťahov.

Systémové poruchy domu.

Zateplenie domu.

Bezbariérový prístup do domu.

Rozvody plynu.

Rozvody elektriny.

Rozvody vody, tepla a kanalizácia

Limit úveru pre jeden výťah zo ŠFRB je vo výške 32 500 €. Úroková sadzba je 1%.

ŠFRB poskytuje úver maximálne 75% obstarávacej ceny výťahu.

Minimálny limit je 30.- €  za 1 m2 podlahovej plochy.

Doba splatnosti úveru je do 20 rokov.

Ak sa v objete vykonáva súčasne väčší počet obnov pri jednom úvere sa úroková sadzba pohybuje aj nižšie ako 1%. Najvyššia úroková sadzba môže byť až 3%.

Postup pri žiadosti o poskytnutie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Firma Baryt zabezpečí všetky potrebné podklady, ktoré požaduje ŠFRB o poskytnutie úveru za výťahy.

Ostatné firmy, ktoré sa spoločne zúčastňujú obnovy bytového domu sú taktiež povinné vypracovať podklady pre ŠFRB.

SVB bude spolupracovať s poverenou osobou na vybavenie úveru a poskytne všetky nevyhnutné podklady.

Poverená osoba za f. BARYT s.r.o. odkontroluje podklady a zabezpečí podanie žiadosti na MÚ. Žiadosť musí obsahovať všetky prílohy požadované ŠFRB.

Podmienky nevyhnutné k poskytnutiu úveru:

Budova nesmie byť odovzdaná do užívania po roku 2002.

Vyžadujeme spoluprácu zástupcov spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov s pracovníkom povereným firmou BARYT na vybavenie úveru zo ŠFRB.

Cenu za podanie spoločnej žiadosti na poskytnutie podpory z prostriedkov ŠFRB uhradí firma BARYT s.r.o. za podmienky, že sa rozhodnete pre výmenu výťahov od nás. Výber ostatných firiem na obnovu domu ( napr. obnova rozvodov) vyberá SVB. Kombinovaná obnova rozvodov a výťahov sa podáva v spoločnej žiadosti.

Podrobnejšie o poskytovaní podpory z prostriedkov ŠFRB sa dočítate v týchto legislatívnych predpisoch:

  1. Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.
  2. Vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnos­tiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskyt­nutia podpory a o obsahu žiadostí.
späť na zoznam

© Baryt, s.r.o., All rights reserved 2015