Normy a právne predpisy

 späť

Pri konštrukcii sú použité nasledovné normy:

STN EN 81.1+AC/.../A3 Bezpečnostné predpisy pre konštrukciu a montáž výťahov.

STN EN 81.21 Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov v existujúcich budovách.

STN EN 1050 Bezpečnosť strojov. Princípy posudzovania rizika.

STN EN 12 100/2011 Bezpečnosť strojových zariadení. Technické zásady a špecifikácie.

STN EN 60204 – 1 Bezpečnosť strojových zariadení. Všeobecné požiadavky. el. vybavenia strojov

STN EN ISO 13857/2008 Bezpečnosť strojov. Bezpečné vzdialenosti na ochranu horných a dolných končatín pred siahnutím do nebezpečného priestoru.

EN ISO 7465 Elektrické výťahy. Vodidlá typu T.

ISO 2408 / 4344 Oceľové nosné laná pre elektrické výťahy.

DIN EN 10204-2.1 Oceľové laná pre elektrické výťahy.

STN EN 60439-1/2002 Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1: Typovo skúšané a čiastočne typovo skúšané rozvádzače.

STN EN 60439-1/A1/2005 Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1: Typovo skúšané a čiastočne typovo skúšané rozvádzače.

STN EN 60947 – 4 - 1 Elektromagnetické stýkače a spúšťače motorov.

STN EN 12015 Elektromagnetická kompatibilita. Vyžarovanie.

STN EN 12016 Elektromagnetická kompatibilita. Odolnosť.

STN 34 7470-4 Káble a vodiče s gumovou izoláciou. Šnúry a ohybné káble.

STN 33 2000 – 4 – 41/2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom.

STN 33 2000 – 4 – 41/O1/2009 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom.

STN 33 2000 – 6 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Revízia.

STN 33 2000 – 1/2009 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Základné princípy, stanovenie všeobecných charakteristík, definície.

STN EN 60529 Stupne ochrany krytím.

STN IEC 61140 Ochrana pred úrazom el. prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu.

STN IEC 617 – 7 Značky pre elektrotechnické schémy. Spínacie, riadiace a istiace zar.

STN IEC 617 – 8 Značky pre elektrotechnické schémy. Meracie a signalizačné zar.

STN IEC 617 – 5 Značky pre elektrotechnické schémy. Polovodičové súčiastky.

STN IEC 617 – 4 Značky pre elektrotechnické schémy. Pasívne súčiastky.

STN IEC 617 – 3 Značky pre elektrotechnické schémy. Vodiče a spojovacie súčasti.

STN 27 4002 Výťahy. Montáž, skúšanie a prevádzka elektrických výťahov.

STN 27 4000 Elektrické výťahy názvoslovie.

STN 01 8012-1 Bezpečnostné farby a značky. Časť 1: Definície a požiadavky na vyhotovenie.

STN 01 8012-2 Bezpečnostné farby a značky. Bezpečnostné značky a značky na ochranu zdravia.

STN 74 3282 Oceľové rebríky.

STN 73 3108 Zhotovovanie oceľových konštrukcii – skrutkové a zvarové spoje

STN 33 2000-5-51 STN 33 0300 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá

STN 27 0144/Z4 Zdvíhacie zar. prostriedky na viazanie, zavesenie a uchopenie bremien.

STN 34 3108/Z3 Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s elektrickým zariadením osobami bez el. kvalifikácie.

STN 27 4009 Elektrické výťahy. Projektovanie a konštruovanie. Spoločné ustanovenia


Súvisiace právne predpisy :

Zákon č. 264/1999 Z.z. po technických požiadavkách na výrobky, posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhláška SÚBP a SBÚ č.374/90 zb. Bezpečnosť práce technických zariadení pri stavebných prácach .

Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a techn. zariadení.

Smernica 95/16/ES z 29.6.95 o výťahoch.

Zákon 125/2006 – čiastka 43 ZZ SR – Zákon o inšpekcii práce.

Zákon 124/2002 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Vyhláška č. 508/2009 zb. – zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

Vyhláška MZP SR č.532/2002 zb. – technické požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Nariadenie vlády SR č. 571/2001 – technické požiadavky a postupy posudzovania zhody na výťahy.

 späť

© Baryt, s.r.o., All rights reserved 2015